جراحی سینوس پیلونیدال با لیزر

جراحی کیست مویی با لیزر

استفاده از لیزر برای برداشتن کامل ضایعه در مراحل پیشرفته کیست مویی کاربرد دارد. با  لیزر میتوان بافت حاوی کیست را بطور کامل برداشت. این روش در عمل کیست مویی وسیع؛ کیست مویی با سینوس های متعدد و کیست مویی عارضه دار استفاده میشود.

مقایسه جراحی با چاقو و لیزر کیست مویی

چه با چاقو و چه با لیزر کیست مویی می توان این بیماری را جراحی نمود ولی از معایب جراحی با چاقو می توان ، نیاز به جراحی، بیهوشی و چند هفته در خانه خوابیدن، درد و